Java v8 (1.8.0_131 trở lên) là bắt buộc. Hướng dẫn nâng cấp được hiển thị bên dưới

Đây là một bài viết giải thích việc cài đặt Java trên một Pi. http://blog.livthomas.net/installing-java-8-on-raspberry-pi-3/

Gỡ bỏ Java cũ:

sudo apt-get purge openjdk
sudo apt-get purge java7
sudo apt-get autoremove

Cài đặt gói cần thiết:

sudo apt-get install dirmngr

Thêm Keyserver:

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-key EEA14886

Chỉnh sửa danh sách nguồn:

sudo nano /etc/apt/sources.list

Thêm các dòng này vào dưới cùng và thoát bằng CTRL + X, nhập "Y" và nhập hai lần:

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main

Cập nhật repo và cài đặt phiên bản Java mới nhất:

sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer
sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Kiểm tra phiên bản java:

java -version

Raspberry Pi không được thiết lập cho Profit Trailer

Yêu cầu

 • Raspberry Pi 3 Model B (+ Nguồn & MicroSD)
 • ProfitTrailer (bao gồm khóa cấp phép đã mua)
 • Tài khoản Bittrex/Poloniex/Binance cho ProfitTrailer
 • Và tất nhiên là một chút BTC để giao dịch

Tải xuống

Chuẩn bị thẻ SD

 • Tải xuống phiên bản mới nhất của Raspbian Stretch với máy bàn
 • Ghi firmware IMG trên thẻ MicroSD của bạn bằng cách sử dụng Etcher
 • Tạo một tệp rỗng có tên là ssh bằng cách sử dụng trình soạn thảo văn bản
 • Đặt tập tin ssh vào “root” (/boot) của thẻ MicroSD
 • TÙY CHỌN cho WiFi: Tạo một tệp có tên là wpa_supplicant.conf chứa mã này với thông tin đăng nhập WiFi của riêng bạn (!):
 • ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
  update_config=1
  country=US
  
  network={
  	ssid="Your network SSID"
  	psk="Your WPA/WPA2 Security key"
  	key_mgmt=WPA-PSK
  }
 • Đặt tệp wpa_supplicant.conf vào “root” (/boot) của thẻ MicroSD.

Cài đặt Raspberry Pi

 • Đặt thẻ MicroSD bên trong Pi (+ LAN nếu bạn không sử dụng WiFi)
 • Bật Raspberry Pi và chờ cho đến khi đèn vàng tắt
 • Mở bảng điều khiển của bạn (Terminal, CMD, vv) và ssh vào Pi của bạn bằng cách sử dụng:
 • ssh pi@your_network_id
 • Mật khẩu chuẩn nên là “raspberry” với người dùng sử dụng là “pi”
 • Khi bạn đã tham gia, hãy cập nhật Raspberry Pi của bạn với:
 • sudo apt-get update
  sudo apt-get dist-upgrade
  sudo apt-get clean
 • Sau khi thực hiện, khởi động lại Raspberry Pi của bạn bằng cách sử dụng:
  sudo reboot

Cấu hình Raspberry Pi và VNC

 • Một lần nữa, mở bảng điều khiển của bạn và ssh vào Raspberry Pi của bạn
 • Mở trình cấu hình Raspberry Pi bằng
  sudo raspi-config
 • Bắt đầu bằng cách thay đổi mật khẩu *(được khuyến nghị vì lý do bảo mật)*
 • Change Boot OptionsDesktop / CLIDesktop Autologin
 • Thay đổi Localisations
  • Change LocaleOKOK
  • Sau đó, thay đổi Timezone
 • QUAN TRỌNG: Chuyển đến Interface OptionsVNCEnabled
 • Cuối cùng, vào Advanced SettingsResolution1280×720
 • Sau đó FinishReboot *(không thoát bằng ESC)*

Sẳn sàng! Đăng nhập bằng VNC

 • Mở VNC Viewer và gõ địa chỉ mạng từ Raspberry Pi của bạn
 • Đăng nhập bằng tên người dùng pi và mật khẩu bạn đã đặt trước đó
 • Bạn đã hoàn tất việc định cấu hình Raspberry Pi của bạn (Yehaaaw!)
 • Để truy cập Pi của bạn từ bất cứ đâu, hãy tạo Tài khoản VNC

(Và đăng nhập bằng tài khoản đó trên máy khách Pi VNC)


Cài đặt ProfitTrailer

 • Tải xuống Profit Trailer và đưa vào thư mục /home/pi
 • Làm theo Wiki ProfitTrailer về cách thiết lập bot (https://github.com/taniman/profit-trailer/wiki)
 • Thưởng thức Raspberry Pi của bạn với ProfitTrailer!

Khi bạn mở GUI lần đầu tiên, bạn sẽ được yêu cầu đặt mật khẩu. Bạn cũng cần phải nhập default_api_key để xác nhận bạn là chủ sở hữu.


Dễ dàng khởi động ProfitTrailer

 • Khởi đầu ProfitTrailer chỉ với profittrailer trong terminal?
 • Tạo một tệp bằng cách gõ lệnh sau vào terminal:
 • sudo nano /usr/local/bin/profittrailer
 • Dán tập lệnh sau vào trong:
 • #!/bin/bash
  cd ~/ProfitTrailer
  sudo java -Djava.net.preferIPv4Stack=true -Dsun.stdout.encoding=UTF-8 -jar ProfitTrailer.jar -XX:​+UseConcMarkSweepGC -Xmx512m -Xms512m 
 • Đóng và lưu tệp bằng Ctrl + X (chọn YES khi được hỏi)
 • Cung cấp cho nó quyền phù hợp để chạy từ mọi nơi mà không cần sudo:
 • sudo chmod +x /usr/local/bin/profittrailer
 • Thưởng thức ProfitTrailer mà không cần gõ toàn bộ lệnh

—-

 • vn/raspberry_pi_guide.txt
 • Last modified: 11 months ago
 • by mightaswell