This is an old revision of the document!


Việc thêm chứng chỉ SSL vào cài đặt ProfitTrailer của bạn có thể tăng tính bảo mật nhưng yêu cầu một số kiến thức về Linux. Bạn sẽ cần một tên miền hướng vào vị trí ProfitTrailer của bạn để hoàn thành hướng dẫn này.

1. Làm theo hướng dẫn … https://dzone.com/articles/spring-boot-secured-by-lets-encrypt

2. Đặt thông tin sau vào application.properties với cài đặt của bạn

server.ssl.key-store:/etc/letsencrypt/live/yourdomain/keystore.p12
server.ssl.key-store-password: yourpassword
server.ssl.key-password: yourpassword
server.ssl.keyStoreType: PKCS12
server.ssl.keyAlias: youralias
  • vn/setup_ssl.1525667269.txt.gz
  • Last modified: 12 months ago
  • by mightaswell