Lưu trữ phiên bản 1.x

Các wiki đã được cập nhật cho phiên bản 2. Hầu hết các phiên bản 1 nội dung cụ thể đã được lưu trữ nhưng không thể tìm kiếm trên wiki.

Bạn có thể truy cập phiên bản một nội dung thông qua các liên kết bên dưới.

  • vn/version_1.x.txt
  • Last modified: 11 months ago
  • by mightaswell